ประกาศความเป็นส่วนตัว
ของระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Learn More

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ฉบับย่อ

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Learn More (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Learn More” หรือ “เรา”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัวของ Learn More (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง ลิงค์ดังต่อไปนี้ ฉบับเต็ม และสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของประกาศความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

หัวข้อ ข้อมูลโดยสรุป
เราประมวลผลข้อมูลอะไรบ้าง? เราประมวลผลข้อมูลตามที่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
เราใช้ข้อมูลอย่างไร? เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของ Learn More ซึ่งเราได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นและฐานการประมวลผลที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เราส่งข้อมูลให้ใคร? เราอาจจำเป็นต้องส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอกตามเหตุผลความจำเป็นที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และรายการหน่วยงานที่มีการส่งข้อมูล
ผู้ใช้บริการสามารถทำอะไรได้บ้าง? ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึง การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิอื่น ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการทบทวนหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้