ช่องทางติดต่อ


บริษัท เล็กซ์เนติกซ์ จำกัด


เปิดเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.30 น. 
12/9 ชั้น 3 ห้อง 3 อาคารเอวี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

[email protected] 
061-319-7888